ФЭНДОМ


Зiма - Беларуское стихотворение от известного Беларуского автора Якуба Колоса.

Текст

Настали морозы,
Речки заковали,
Белые березы
Шэранем убрали.
Замяли дороги
Ветерка снегами.
Лес, как дед убогий
С длинными усами.
Опустил отрасли
И стоит скорбно
Изредка верхушки
Зашумят уныло.
Мягкая перино
Глаза отбирает.
Белая равнина —
Ни конца ни края.
Под пялёнкай белой
Травы и листочки.
Речка онемело
Замолчали ручаёчкі.
Амярцвелі лозы,
Слышать колеблющимися ветвями.
А в полях морозы
Да ветры играют.

Оригинал

Надышлі марозы,
Рэчкі закавалі,
Белыя бярозы
Шэранем убралі.
Замялі дарогі
Ветрыка снягамі.
Лес, як дзед убогі
З доўгімі вусамі.
Апусціў галіны
I стаіць журботна,
Зрэдку верхавіны
Зашумяць маркотна.
Мяккая пярына
Вочы адбірае.
Белая раўніна —
Ні канца ні краю.
Пад пялёнкай белай
Травы і лісточкі.
Рэчка анямела
Змоўклі ручаёчкі.
Амярцвелі лозы,
Чуць галлём хістаюць.
А ў палях марозы
Ды вятры гуляюць.